Regulamin Sklepu oraz świadczenia usług MyFrap! przez BigDotSoftware

§1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług MyFrap! przez BigDotSoftware oraz zasady dostępu i korzystania ze strony internetowej oraz mobilnych aplikacji powiązanych z MyFrap!. Usługi MyFrap! są świadczone przez BigDotSoftware, z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 42/7, 81-586 Gdynia, NIP: 5842427747, e-mail: support@myfrap.com.

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz śledzenie historii zamówień
KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców
PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców
REKLAMACJA – związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową myfrap.com oraz myfrap.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
SMARTWATCH – Elektroniczne urządzenie mobilne typu wearables z ekranem dotykowym lub LED, wielkości naręcznego zegarka spełniające wszystkie funkcje tradycyjnego zegarka elektronicznego oraz dodatkowo posiadające niektóre funkcje smartfonu, takie jak wyświetlanie komunikantów z telefonu, sterowania jego funkcjami (np. odbieranie rozmów, kontrolowanie odtwarzacza muzycznego) oraz funkcje dodatkowe, np. mierzenie tętna lub liczby wykonanych kroków. Dodatków może posiadać funkcje takie jak: aparat fotograficzny, akcelerometr, alarm wibracyjny, termometr, pulsometr, wysokościomierz, barometr, kompas, chronograf, kalkulator, telefon komórkowy, GPS, odtwarzacz MP3 i inne.
USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej myfrap.com, myfrap.pl oraz aplikacji mobilnych MyFrap!

§2 Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Sklepu MyFrap! jest handel detaliczny produktami, w tym zegarkami Smartwatch, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terenie Polski, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem Sklepu jest: BigDotSoftware z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 42/7, 81-586 Gdynia  NIP: 5842427747, adres email: support@myfrap.com. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie MyFrap! jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawcy uprzejmie proszą o nie składanie zamówień oraz nie zakładanie konta. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy na adres support@myfrap.com.

§3 Przedmiot Usług MyFrap!

 1. Przedmiot i funkcjonalność Usług MyFrap! są określone na stronie internetowej www.myfrap.com (Strona Internetowa). Usługi MyFrap! świadczone są globalnie. Podstawowy zakres usług MyFrap! dla osób fizycznych i firm jest świadczony nieodpłatnie. Dodatkowy zbiór usług MyFrap! dla firm świadczony jest na podstawie osobnej umowy z BigDotSoftware, a lista oraz cennik tego typu usług znajduje się na stronie myfrap.com w zakładce 'MyFrap! dla firm'. Umowa o świadczenie Usługi MyFrap! dla firm zawierana jest z chwilą złożenia przez klienta (Klient) za pośrednictwem Strony Internetowej odpowiednich oświadczeń, zgodnie z komunikatami zamieszczonymi na Stronie Internetowej. W przypadku Usług MyFrap! świadczonych w sposób ciągły, Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi MyFrap! poprzez zaniechanie dokonania płatności za kolejny okres, w którym to przypadku Usługi MyFrap! będą świadczone i umowa będzie obowiązywała do końca okresu rozliczeniowego, za który płatność została uiszczona.
 2. BigDotSoftware jest uprawnione do rozwiązania umowy o Usługę MyFrap! świadczoną w sposób ciągły z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, informując o tym Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta na koncie Klienta założonym na Stronie Internetowej. Po rozwiązaniu umowy na Usługi MyFrap! Klient powinien zaprzestać korzystania z Usług MyFrap! i usunąć wszelkie kopie treści związanych z takimi usługami, jakie znajdują się w posiadaniu Klienta.
 3. Dostawca internetu może obciążyć Klienta opłatami za wykorzystanie transferu niezbędnego do działania Usług MyFrap!.

§4 Zasady korzystania z Usług MyFrap!

 1. W przypadku Usług MyFrap! polegających na korzystaniu przez Klienta z aplikacji bądź innego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient w ramach umowy o świadczenie Usługi MyFrap! uzyskuje niewyłączne prawo do korzystania z takiego utworu wyłącznie dla potrzeb korzystania z Usługi MyFrap! zgodnie z jej funkcjonalnością. Licencja nie uprawnia do udzielania sublicencji i nie może być przenoszona na osoby trzecie. BigDotSoftware pozostaje właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Usługami MyFrap!.
 2. W przypadku Usług MyFrap!, które są świadczone przy wykorzystaniu karty SIM przekazanej przez BigDotSoftware Klientowi w urządzeniu zakupionym przez Klienta od BigDotSoftware, karta SIM – o ile wyraźnie nie zostało przewidziane inaczej dla danej umowy – pozostaje własnością BigDotSoftware. Klient ma prawo do korzystania z karty SIM wyłącznie dla potrzeb korzystania z Usługi MyFrap! zgodnie z jej funkcjonalnością. W szczególności, Klient nie będzie uprawniony do wyjmowania karty SIM z urządzenia, jej przenoszenia do innych urządzeń oraz jej wykorzystywania dla innych celów niż korzystania z Usług MyFrap!.
 3. BigDotSoftware ponosi odpowiedzialność za należyte świadczenie Usług MyFrap! zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
 4. W przypadku nieprawidłowości świadczenia Usługi MyFrap!, Klient może zgłosić reklamację w BigDotSoftware za pośrednictwem maila, pod adres: support@myfrap.com bądź pisemnie na adres wskazany w §1 Regulaminu. BigDotSoftware rozpozna reklamację nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta na adres wskazany w reklamacji o jej wyniku. W przypadku uznania reklamacji (tj. w przypadku nieprawidłowości realizowanych Usług MyFrap!), BigDotSoftware niezwłocznie usunie nieprawidłowości. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości świadczonej Usługi MyFrap! w ciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji, Klient będzie uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi MyFrap! ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Klient powinien korzystać z Usługi MyFrap! w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w tym Klient nie ma prawa dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  6. Usługi MyFrap! mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do użytku osobistego. Klient nie będzie uprawniony do korzystania z Usług MyFrap! w celach komercyjnych, w tym nie może udostępniać Usług MyFrap! osobom trzecim bądź świadczyć dalszych usług na ich podstawie, chyba że BigDotSoftware wyrazi na to pisemną zgodę.
 6. Wszelka zawartość Usług MyFrap! jest chroniona prawami autorskimi i nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, reprodukowana, publikowana, nadawana, modyfikowana, wyświetlana, ściągana bądź wykorzystywana w jakikolwiek sposób inny niż niezbędny do korzystania z Usługi MyFrap! zgodnie z jej funkcjonalnością.
 7. Klient nie może wykorzystywać Usług MyFrap! w żaden sposób, który może zaszkodzić serwerom BigDotSoftware, w szczególności prowadzić do ich uszkodzenia, wyłączenia lub przeciążenia, jak również dokonywać jakichkolwiek ingerencji w Usługi MyFrap!, w szczególności w programy komputerowe, w tym dokonywać ich zmian.
 8. Korzystanie z Usług MyFrap! wymaga dostępu do Internetu i odpowiedniego oprogramowania, które może wymagać aktualizacji. Niespełnienie tych warunków może skutkować ograniczoną użytecznością Usług MyFrap!.

§5 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba, że przy opisie produktu podano inaczej.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W celu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, kodu pocztowego, miasta, kraju, nr. telefonu, adresu e-mail, nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam” na końcu zamówienia w zakładce „Koszyk”.
 8. Dostępność zamawianego towaru uwarunkowana jest dostępnością danego produktu u producenta.
 9. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 10. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów oraz funkcji sprzedawanego Towaru w kolejnych jego wersjach, w szczególności może to dotyczyć wyglądu zewnętrznego oraz interfejsu UI urządzeń oraz dostarczanego oprogramowania.

§6 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przedpłata szybkim przelewem za pomocą systemu PayPal;

Sprzedawcy informują, że ich rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank MBank pod numerem 43 1140 2004 0000 3102 7512 7527

§7 Wysyłka towaru

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 2. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 5 dni roboczych. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedawcy/Usługodawcy poinformują o tym Użytkownika drogą mailową bądź telefoniczną tego samego dnia, w którym złożył on zamówienie (w godzinach otwarcia sklepu). W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem a Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia. Przygotowanie zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki następuje:
  – w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawców,
  – w przypadku płatności poprzez szybkie płatności – w chwili otrzymania przez Sprzedawców od właściciela serwisu potwierdzenia dokonanej płatności.
  O wysłaniu produktu Sprzedawcy informują Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej. Przy każdym zakupie Sprzedawcy wystawiają Kupującemu paragon lub fakturę. Faktura VAT jest wystawiana na indywidualne życzenie osoby zamawiającej. 

§8 Koszt dostawy

Koszt wysyłki kurierem: 16zł brutto.
Przy zamówieniach przekraczających wartość 500 zł przesyłka gratis. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§9 Reklamacje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.
 3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 6. W przypadku zkaupu urządzeń wyposażonych w niewymienialne baterie, zużycie baterii i zmniejszenie jej pojemności podczas typowego użytkownia urządzenia jest naturalnym procesem i nie może być podstawą reklamacji,

§10 Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres support@myfrap.com albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres wskazany w §1 Regulaminu. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na wskazany w wyżej adres jego siedziby. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 7 dni od daty sprawdzenia towaru wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy dostępnego w Sklepie.
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawców nie są Konsumentowi zwracane. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. Sprzedawcy dokonują zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§11 Odstąpienie od umowy świadczenia usług MyFrap!

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi MyFrap! w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 2. Klient może korzystać z Usługi MyFrap! przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli Klient złoży na Stronie Internetowej wyraźne oświadczenia zawierające takie żądanie.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając BigDotSoftware oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: support@myfrap.com.
 4. Klient może skorzystać z następującego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy: „Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia Usługi MyFrap! zawartej w dniu ________”. Mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinien zawierać imię i nazwisko Klienta oraz jego adres. E-mail powinien zostać wysłany z adresu Klienta podanego na koncie Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, BigDotSoftware ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, iż jeśli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 6. W przypadku, jeśli treść Usług BigDotSoftware stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Klient nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, iż spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12 Konto i dane Klienta

 1. W celu korzystania z Usług MyFrap! Klient powinien założyć konto na Stronie Internetowej, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej.
 2. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Założenie konta Klienta może również wymagać podania numeru telefonu, wybrania hasła, a także loginu (nazwy użytkownika).
 3. W przypadku zmiany danych Klienta, Klient powinien dokonać odpowiedniej aktualizacji danych na koncie Klienta.
 4. Klient powinien zachować hasło dostępu do konta w poufności, a wszelkie dyspozycje wykonane na koncie Klienta przy użyciu jego hasła będą uważane za wykonane przez Klienta. W przypadku nieautoryzowanego wykorzystania konta Klienta, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym BigDotSoftware.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż BigDotSoftware może przekazywać dane Klienta podane w procesie rejestracji na żądanie podmiotów uprawnionych do uzyskania takich informacji na mocy obowiązującego prawa. W szczególności, w przypadku urządzeń posiadających kartę SIM, BigDotSoftware będzie uprawniona do przekazania danych Klienta użytkującego daną kartę SIM operatorowi telekomunikacyjnemu.

§13 Aktualizacje

 1. W ramach umowy z BigDotSoftware Klient uzyskuje dostęp do wersji Usługi MyFrap! obowiązującej w momencie zawarcia umowy.
 2. BigDotSoftware zastrzega sobie prawo do aktualizowania Usług MyFrap!, w którym to przypadku Klient uzyska dostęp do aktualizacji bez żadnych dodatkowych opłat.
 3. Aktualizacja Usług MyFrap! może nastąpić automatycznie lub może wymagać akceptacji Klienta i pobrania aktualizacji ze źródła do tego przeznaczonego.
 4. Aktualizacja może spowodować ograniczenie, zmianę lub usunięcie jednej z funkcjonalności Usług MyFrap!, o czym Klient zostanie poinformowany. W przypadku braku zgody Klienta na takie zmiany, Klient będzie uprawniony do rezygnacji z aktualizacji, a jeśli nie będzie to możliwe – do rozwiązania umowy na Usługe MyFrap!.
 5. W przypadku udostępnienia przez BigDotSoftware aktualizacji Usługi MyFrap!, niedokonanie aktualizacji może spowodować nieprawidłowe działanie wcześniejszych wersji Usług MyFrap! (do czasu ich uaktualnienia).
  BigDotSoftware zastrzega sobie prawo do dodania nowych funkcji w ramach istniejącej już Usługi MyFrap!. Jeśli korzystanie z dodatkowych funkcji miałoby się wiązać z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami, ich pobranie (i korzystanie z dodatkowych funkcji) będzie wymagało zgody Klienta.

§14 Ochrona danych osobowych i Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest BigDotSoftware, z siedzibą w Gdyni, ul. Strzelców 42/7, 81-586 Gdynia, NIP: 5842427747.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług MyFrap! oraz działalności Sklepu, w tym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji konta Klienta sklepu oraz świadczenia Usług MyFrap!.
 3. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy BigDotSoftware. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Politykę prywatności dla Usługi MyFrap! oraz powiązanych aplikacji mobilnych definiuje osobny dokument.

§15 Własność intelektualna

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sklepu lub firm ze Sklepem współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.
 
§16 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby BigDotSoftware.

§17 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Data opublikowania regulaminu: 19.09.2017 r.